Gegevens organisatie:

Vrijwillig Wereldwijd
Kapitein Rietbergenflat 90,
3333 CC Zwijndrecht
Whatsapp +31630166290
info@vrijwilligwereldwijd.nl
www.vrijwilligwereldwijd.nl

Over deze organisatie

Vrijwillig Wereldwijd is een professionele organisatie gespecialiseerd in vrijwilligerswerk in het buitenland. Al onze medewerkers hebben een passie voor het doen van vrijwilligerswerk en kunnen je daarom als geen ander informeren en inspireren. We ondersteunen al meer dan 15 jaar geweldige projecten en houden ook al 15 jaar vrijwilligerswerk betaalbaar. Hier zijn we trots op! Je betaalt bij ons eenmalig deelnamekosten van € 385,- en daarvoor mag je een jaar lang projecten en landen combineren. Dat is natuurlijk ideaal voor een tussenjaar of voor de wereldreiziger.

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

Onze organisatie biedt mogelijkheden voor vrijwilligers om te werken in een kinderhuis.
Voor deze projecten/opdrachten gelden de volgende harde voorwaarden:

 • Het uitgangspunt van het kinderhuis is familiehereniging. De organisatie kan aantonen dat er ofwel geen sprake is van permanente residentiële opvang ofwel deze residentiële opvang inhoudelijk verantwoord en gemotiveerd wordt binnen termen van alle hierbij genoemde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke onderbouwing van de samenwerking met het kinderhuis (zie verderop);
 • Er is geen sprake van een financieel belang voor het ontvangen van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers hebben een aantoonbare pedagogische achtergrond;
 • Vrijwilligers werken altijd hiërarchisch onder supervisie van een lokale staf;
 • Vrijwilligers nemen nooit arbeidsplaatsen van lokale staf in;
 • Vrijwilligers genieten vooraf een door VVC georganiseerde of geaccordeerde voorbereidingstraining in Nederland;
 • Het kinderhuis beschikt over een ‘Child Protection Policy’;
 • De vaste verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor verzorging van de kinderen. Onze vrijwilligers zijn alleen aanvullend;
 • Wij bieden altijd de mogelijkheid voor (afgevaardigden van) VVC om het kinderhuis te bezoeken voor monitoring en beoordeling;
 • Wij maken transparant op onze website en op de website van VVC met welke kinderhuizen we samenwerken;
 • Wij evalueren en rapporteren 2-jaarlijks aan VVC over het partnerschap met het kinderhuis waarmee we samenwerken over voortgang, beleid, ontwikkelingen en zicht op alternatieven voor residentiële zorg.

Toelichting van de organisatie: Vrijwillig Wereldwijd werkt met 1 project dat tijdelijke crisisopvang aanbiedt in Zuid-Afrika.
Vista is een community voor drugsverslaafden, vrouwen en kinderen die zijn mishandeld, mensen die getroffen worden door de HIV / Aids en mensen die nergens meer terecht kunnen. Ze worden geholpen door middel van een programma van 3 maanden, waarin structuur, discipline en werk heel belangrijk is.

Dit project wordt niet financieel ondersteund door Vrijwillig Wereldwijd. Het project accepteert alleen vrijwilligers met de juiste vooropleiding en vrijwilligers voeren alleen ondersteunende taken uit. Er zijn altijd professionals op het project aanwezig die de primaire zorg op zich nemen. Onze Nederlandse coördinator die al jaren in Zuid Afrika woont onderhoudt een hechte band met dit project zodat hij goed zicht heeft op de werkwijze van dit project.

Verder zijn we aan het onderzoeken of we twee projecten kunnen opnemen waarvan wij verwachten dat deze, A voldoen aan de richtlijnen van Volunteer Correct en B niet de genoemde problematiek met zich mee brengt die BCN beschrijft. Hier willen we eerst heel kritisch naar kijken en daar hebben we nog wat meer tijd voor nodig.

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

 • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
 • Gehandicapten:
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
 • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

Toelichting van de organisatie: Vrijwillig Wereldwijd ondersteunt een aantal projecten met kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Voor projecten met fysio- / ergotherapie is altijd een gewenste opleiding vereist. Maar ook hebben kinderen met een beperking vaak heel veel baat bij een nuttige dagbesteding. Het geven van deze dagbesteding kan ook gedaan worden door mensen zonder een specifieke vooropleiding onder begeleiding van een professional die aanwezig is op locatie.

Ook ondersteunt Vrijwillig Wereldwijd een aantal hele Wildlife projecten. De projecten die wij aanbieden hebben als doel rehabilitatie van wilde of in beslag genomen dieren. Het spreekt dan voor zich dat wij dan ook een hands-off beleid voeren voor dieren die nog kans hebben om weer uitgezet te worden in vrijheid.

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

 • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
 • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
 • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: Je kunt ons tevens ontmoeten op ons kantoor in Zwijndrecht. Ook zijn we elke week in Utrecht en staan we regelmatig op beurzen.

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Veel ervaringen van oud vrijwilligers staan online. Deze zijn terug te vinden op https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/ervaringen-vrijwilligers/

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

Toelichting van de organisatie: Vrijwillig Wereldwijd is een kleine en persoonlijke organisatie. Je kunt op deze pagina zien wie er bij ons werkt: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/medewerkers/

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie: Bekijk onze kosten: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/kosten-vrijwilligerswerk-buitenland/

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie: Het gaat om je accommodatie, de ophaalservice, de begeleiding en ondersteuning enz. Kijk op deze pagina voor meer uitleg over onze kosten: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/kosten-vrijwilligerswerk-buitenland/

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

Toelichting van de organisatie: Op onze website https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/ veel informatie hierover, per project. Daarnaast is er altijd ook een persoonlijk gesprek voorafgaand aan je reis.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

Toelichting van de organisatie: Via Facebook, Instagram en onze website delen we resultaten die bereikt zijn door vrijwilligers en voortgang van projecten. Voor meer informatie kun je ook terecht op deze pagina: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/maatschappelijk-verantwoord-op-reis/

Instagram: https://www.instagram.com/vrijwilligwereldwijd/

Facebook: https://www.facebook.com/vrijwilligwereldwijd

Website / ervaringen: https://www.vrijwilligwereldwijd.nl/ervaringen-vrijwilligers/

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie:  Vrijwillig Wereldwijd heeft een online community waar vrijwilligers alvast een online training kunnen volgen. Daarnaast organiseren we maandelijks een eigen training in Den Haag.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.