Gegevens organisatie:

Stichting Livingstone
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
T: 033 51 000 15
W: www.lst.nl
E: info@lst.nl

Over deze organisatie

Stichting Livingstone biedt werkvakanties aan. “Ga op avontuur, maak kennis met een andere cultuur en ontmoet inspirerende mensen. Samen werk je aan een hoopvol project. Het is verrassend hoeveel je van elkaar leert en voor elkaar betekent. Ga de uitdaging aan, het is het meer dan waard!”

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

Toelichting van de organisatie:

Op werkvakantie zijn we te gast in de lokale gemeenschap en gaan we samen met hen aan de slag. Zij aan zij bouwen we aan een hoopvol project. Zo leren we elkaar op een bijzondere manier kennen. Een gelijkwaardige samenwerking is de basis: door te geven en te ontvangen inspireren we elkaar.

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

Toelichting van de organisatie:

Een ethisch verantwoorde en transparante werkwijze en aanpak is voor ons cruciaal. Onze kernwaarden vormen de basis. We vinden het belangrijk om duurzaam en eerlijk te werken, onze reizen veilig en verantwoord vorm te geven, en gelijkwaardig samen te werken met onze partners. Wij staan achter de richtlijnen van Vereniging Volunteer Correct en onderschrijven deze van harte.

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

A. Onze organisatie biedt geen projecten/opdrachten aan vrijwilligers aan in een kinderhuis. De projecten/opdrachten, waarbij met kinderen wordt gewerkt, richten zich op kinderen die nog thuis wonen.

B. Onze organisatie biedt mogelijkheden voor vrijwilligers om te werken in een kinderhuis.
Voor deze projecten/opdrachten gelden de volgende harde voorwaarden:

 • Het uitgangspunt van het kinderhuis is familiehereniging. De organisatie kan aantonen dat er ofwel geen sprake is van permanente residentiële opvang ofwel deze residentiële opvang inhoudelijk verantwoord en gemotiveerd wordt binnen termen van alle hierbij genoemde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke onderbouwing van de samenwerking met het kinderhuis (zie verderop);
 • Er is geen sprake van een financieel belang voor het ontvangen van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers hebben een aantoonbare pedagogische achtergrond;
 • Vrijwilligers werken altijd hiërarchisch onder supervisie van een lokale staf;
 • Vrijwilligers nemen nooit arbeidsplaatsen van lokale staf in;
 • Vrijwilligers genieten vooraf een door VVC georganiseerde of geaccordeerde voorbereidingstraining in Nederland;
 • Het kinderhuis beschikt over een ‘Child Protection Policy’;
 • De vaste verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor verzorging van de kinderen. Onze vrijwilligers zijn alleen aanvullend;
 • Wij bieden altijd de mogelijkheid voor (afgevaardigden van) VVC om het kinderhuis te bezoeken voor monitoring en beoordeling;
 • Wij maken transparant op onze website en op de website van VVC met welke kinderhuizen we samenwerken;
 • Wij evalueren en rapporteren 2-jaarlijks aan VVC over het partnerschap met het kinderhuis waarmee we samenwerken over voortgang, beleid, ontwikkelingen en zicht op alternatieven voor residentiële zorg.

Toelichting van de organisatie:

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

 • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
 • Gehandicapten:
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
 • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

Toelichting van de organisatie:

Wij leggen de focus op weerbaarheid in plaats van in te zoomen op kwetsbaarheid. Wij vinden dat ieder mens waardevol is, ongeacht zijn of haar plek in de maatschappij. We reiken elkaar de hand en zo versterken we elkaar.

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

 • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
 • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
 • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

Toelichting van de organisatie:

Al onze deelnemers ondertekenen – naast onze algemene voorwaarden – ook onze gedragscode.

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: 

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Onze deelnemers, maar ook onze lokale partners wereldwijd, delen hun persoonlijke verhaal op onze website en/of tijdens presentaties. 

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

Toelichting van de organisatie:

Onze organisatie

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

Toelichting van de organisatie:

Onze organisatie

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie:

De prijs van je reis

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie:

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

Toelichting van de organisatie:

Livingstone is betrokken bij betekenisvolle projecten wereldwijd. Onze relatiebeheerders werken nauw samen met projectpartners om onze werkvakanties vorm te geven. We hebben veel respect voor elkaar en vormen een sterk team.
Lokale vraagstukken vragen om lokale oplossingen, met lokaal draagvlak en lokaal leiderschap. Livingstone kiest bewust voor lokale kleinschalige projecten, of het nu gaat om een gehucht in Moldavië of om een buitenwijk in de hoofdstad van Tanzania. De betrokken projectpartners staan middenin hun gemeenschap en weten als geen ander wat er speelt.

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

Toelichting van de organisatie:

Livingstone verzorgt een uitgebreide voorlichting voor alle reizigers. Onze reisleiders volgen een speciale reisleiderstraining. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we meer over het land, de cultuur en het project waaraan ze zullen meewerken. Onze deelnemers worden uitgebreid gebriefd over hun rol en taak tijdens de werkvakantie.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

Toelichting van de organisatie:

In ons jaarverslag delen wij resultaten en ook op onze crowdfundingplatform, projectpagina’s en op onze socials (Instagram en Facebook) worden resultaten gedeeld.

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

Toelichting van de organisatie:

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie:

Iedere reis wordt begeleid door capabele reisleiders: zij zijn gescreend, getraind en hebben een formele Verklaring Omtrent Gedrag. Ook onze deelnemers ontvangen een uitgebreide training en een reader met alle informatie over hun reis.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

Toelichting van de organisatie:

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.

Toelichting van de organisatie:

Achteraf ontvangen deelnemers van Livingstone een vragenlijst waarin we vragen hoe zij de reis beleefd hebben.  We vinden het super leuk om alle ervaringen te lezen en horen graag wat we de volgende keer nog beter kunnen doen. Na iedere reis, evalueren wij uitgebreid met de teams, reisleiders en lokale partner.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Verwijder formulierPost comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.