Gegevens organisatie:

Don Bosco Huis Amsterdam
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
✆ 020-6792095
www.samen.org
✉ info@samen.org

Over deze organisatie

SAMEN brengt je in contact met projecten die zich inzetten voor straatkinderen en straatjongeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hier kan je als vrijwilliger of stagiair aan de slag voor een periode van minimaal 3 maanden. Met een maatje leef en werk je mee op het project en ondersteun je de lokale staf. Daarnaast organiseren we elk jaar in de zomer een groepsreis. SAMEN is een jonge en ervaren organisatie die gedragen wordt door jongeren met ervaring op straatkinderenprojecten. Bij SAMEN staat een goede voorbereiding en persoonlijke begeleiding centraal.

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

Onze organisatie biedt mogelijkheden voor vrijwilligers om te werken in een kinderhuis.
Voor deze projecten/opdrachten gelden de volgende harde voorwaarden:

 • Het uitgangspunt van het kinderhuis is familiehereniging. De organisatie kan aantonen dat er ofwel geen sprake is van permanente residentiële opvang ofwel deze residentiële opvang inhoudelijk verantwoord en gemotiveerd wordt binnen termen van alle hierbij genoemde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke onderbouwing van de samenwerking met het kinderhuis (zie verderop);
 • Er is geen sprake van een financieel belang voor het ontvangen van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers hebben een aantoonbare pedagogische achtergrond;
 • Vrijwilligers werken altijd hiërarchisch onder supervisie van een lokale staf;
 • Vrijwilligers nemen nooit arbeidsplaatsen van lokale staf in;
 • Vrijwilligers genieten vooraf een door VVC georganiseerde of geaccordeerde voorbereidingstraining in Nederland;
 • Het kinderhuis beschikt over een ‘Child Protection Policy’;
 • De vaste verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor verzorging van de kinderen. Onze vrijwilligers zijn alleen aanvullend;
 • Wij bieden altijd de mogelijkheid voor (afgevaardigden van) VVC om het kinderhuis te bezoeken voor monitoring en beoordeling;
 • Wij maken transparant op onze website en op de website van VVC met welke kinderhuizen we samenwerken;
 • Wij evalueren en rapporteren 2-jaarlijks aan VVC over het partnerschap met het kinderhuis waarmee we samenwerken over voortgang, beleid, ontwikkelingen en zicht op alternatieven voor residentiële zorg.

Toelichting van de organisatie: SAMEN is een kleine organisatie die samenwerkt met Don Bosco projecten in verschillende landen in India, Afrika en Zuid-Amerika. Per jaar sturen wij 2 vrijwilligers naar een project dat zicht richt op jeugd- en jongerenwerk, waarbij educatie, ontspanning en bezinning centraal staat. Op sommige projecten is er ook de mogelijkheid tot opvang. Op de projecten waar kinderen of jongeren intern wonen liggen verschillende redenen ten grondslag, in geval van dakloosheid is familiehereniging ten alle tijden het uitgangspunt van het traject dat begeleidt wordt door profesionele en lokale medewerkers.

Voor onze vrijwilligers is de periode op het project in de eerste plaats een meeleefervaring en culturele uitwisseling. Zij zijn er ter ondersteuning van de vaste staf en zijn zich bewust van hun gastrol. Vrijwilligers dragen bij waar mogelijk, door bijvoorbeeld naschoolse activiteiten te organiseren.

Onze vrijwilligers doorlopen voorafgaand aan hun vertrek een uitgebreid traject, inclusief training en begeleiding door oud-vrijwilligers om hen voor te bereiden op hun tijd bij het project.

Als zendende organisatie wordt er momenteel gewerkt aan nadere verdieping van ons beleid.

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

 • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
 • Gehandicapten:
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
 • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

Toelichting van de organisatie: Lees hier meer over verantwoord vrijwilligerswerk met SAMEN

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

 • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
 • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
 • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

Toelichting van de organisatie: Lees hier meer over de impact van SAMEN

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: Er is één betaalde kracht in dienst bij SAMEN die als coördinator het aanspreekpunt is. Per mail en vaste telefoon is SAMEN 4 dagen in de week bereikbaar. In geval van nood is het mobiele telefoonnummer van de coördinator beschikbaar. Contact met SAMEN

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Begeleiding en voorbereiding van vrijwilligers wordt gedaan door oud-vrijwilligers die zelf met SAMEN zijn weggeweest. Lees hier meer over hoe dat in zijn werk gaat.

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

Toelichting van de organisatie: Lees hier wie onze partners zijn.

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

Toelichting van de organisatie: Op de ‘wie zijn wij’ pagina is te lezen wie SAMEN is en hoe de organisatie eruit ziet. Bekijk ook onze jaarverslagen.

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie: De kosten om met SAMEN vrijwilligerswerk in het buitenland te doen zijn relatief laag en worden duidelijk gecommuniceerd met de vrijwilligers.

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie: Onze projecten krijgen een maandelijkse vergoeding per vrijwilliger om de kosten van eten en verblijf te dekken.

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie: SAMEN besteedt uitgebreid aandacht aan de voorbereiding van de vrijwilligers. Het voorbereidingstraject begint met het vinden van een maatje, waarna er gekozen wordt voor een project. Vervolgens worden zij gekoppeld aan 2 oud-vrijwilligers die de begeleiding op zich nemen. Die bestaat uit minimaal 3 begeleidingsgesprekken aan de hand van een begeleiders handboek, 1 trainingsweekend waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan verwachtingsmanagement, culturele aspecten en hechtingsproblematiek en 1 meeleefweekend bij Don Bosco Amsterdam.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.

Toelichting van de organisatie: Terug in Nederland is er een evaluatiegesprek met de begeleiders. Daarnaast wordt de vrijwilliger gevraagd een best-practice verslag te schrijven, waarin beschreven wordt welke activiteiten, methoden of werkvormen een succes waren op het project. Ook geven de vrijwilligers een presentatie in de persoonlijke omgeving om te vertellen over de ervaring in het buitenland. Tot slot organiseert SAMEN elk jaar een terugkomdag voor alle vrijwilligers die dat jaar zijn vertrokken. Met de opgedane kennis kunnen zij in de toekomst weer nieuwe vrijwilligers van SAMEN begeleiden.