Gegevens organisatie:

Het Andere Reizen
Stationsstraat 11
9679 EA Scheemda
T: 0597 – 43 14 30
W: www.hetanderereizen.nl
E: info@hetanderereizen.nl

Over deze organisatie

Het Andere Reizen is een sociale onderneming. Ons doel is om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dat doen wij door vrijwilligers en bewuste reizigers te begeleiden naar landen waar hulp op verschillende manieren gewaardeerd wordt. Als kleine, professionele organisatie met een passie voor reizen staat persoonlijk contact met onze deelnemers voorop!
Al jaren werken wij in de verschillende landen met vaste partners waar wij een goede betrouwbare relatie mee hebben opgebouwd. Vaak zijn dit kleine stichtingen die op een duurzame wijze in hun eigen land en bevolking willen investeren. We zitten vaak met elkaar om tafel om te kijken voor welke uitdagingen zij staan en hoe wij met elkaar kunnen kijken hoe we die uitdagingen aan kunnen gaan.

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

Toelichting van de organisatie: https://www.hetanderereizen.nl/het-andere-reizen

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

Onze organisatie biedt geen projecten/opdrachten aan vrijwilligers aan in een kinderhuis. De projecten/opdrachten, waarbij met kinderen wordt gewerkt, richten zich op kinderen die nog thuis wonen.

Toelichting van de organisatie: Het Andere reizen werkt met 2 projecten die tijdelijke crisisopvang aanbieden in Port Elizabeth, Zuid Afrika. Voor beide projecten geldt dat de minimale beschikbaarheid van een vrijwilliger 12 weken is.

Protea Place of Safety is een centrum dat zich richt op kinderen die veelal uit huis zijn geplaatst door justitie wegens ernstige problemen thuis. Er verblijven gemiddeld 50 tot 80 kinderen. Het uiteindelijke doel is de kinderen zo te begeleiden dat ze uiteindelijk weer in een gezinssituatie geplaats kunnen worden.

Maranatha Streetworkers trust is een tijdelijk crisisopvangcentrum die kinderen en jong volwassenen weer deel willen laten uitmaken van de maatschappij en om hen op te laten groeien tot volwaardige en stabiele volwassenen. Men beschikt daarnaast over een eigen onderwijscentrum. Er is een uitgebreid outreach programma waar aan volwassenen en hun familieleden langdurige hulp opvang en begeleiding wordt geboden.

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

  • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
  • Gehandicapten:
    – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
    – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
  • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

Toelichting van de organisatie: In projecten waar er met kwetsbare groepen als kinderen en mensen met een beperking wordt gewerkt, is onze voorwaarde dat er vaste verzorgers zijn. Een vrijwilliger werkt uitsluitend ter ondersteuning van de vaste begeleiders en wordt door ons geadviseerd meer praktische zaken uit handen te nemen zodat de vaste begeleider meer aandacht kan geven aan de kinderen.

In centra voor kinderen of volwassenen met een beperking of langdurige ziekte plaatsen wij vrijwilligers met een achtergrond als fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, creatief therapeut, SPH of andere vergelijkbare opleidingen.

indien vrijwilligers kiezen voor een natuurproject (dieren en wildlife) dan staat het welzijn van dieren en de natuurlijke omgeving voorop. Dit betekent ook dat het soms kan voorkomen dat je in een wildlifeproject meer bezig bezig bent met erosiebestrijding en hekwerken controleren dan daadwerkelijk met dier contact.

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

  • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
  • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
  • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: Op onze website hebben wij de volgende contactmogelijkheden: per telefoon, email,  contactformulier, whatsapp en chat.

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Tevens zijn op onze website en social media diverse ervaringsverhalen, foto’s en filmpjes te vinden.

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

Toelichting van de organisatie: Het Andere Reizen is een sociale onderneming. Ons doel is om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Meer informatie over de financiële kant verwijzen we naar de volgende link: https://www.hetanderereizen.nl/kosten-vrijwilligerswerk-buitenland

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie: Omdat de meeste vrijwilligers bij ons een reis op maat boeken, maken we een reisvoorstel waarin duidelijk staat beschreven hoe de reis er uit ziet, wat is inbegrepen en met welke extra kosten je nog rekening dient te houden. Meer informatie: https://www.hetanderereizen.nl/kosten-vrijwilligerswerk-buitenland#

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie: Over de verdeling van de programmakosten verwijzen we naar de volgende link op onze website: https://www.hetanderereizen.nl/kosten-vrijwilligerswerk-buitenland

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

Toelichting van de organisatie: Op alle locaties werken wij met lokale partnerorganisaties. Zie verder:
https://www.hetanderereizen.nl/verantwoord-en-duurzaam-vrijwilligerswerk

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie: Alle vrijwilligers die sociaal en educatief vrijwilligerswerk gaan doen volgen de verplichte voorbereidingstraining van Stichting Muses. Daarnaast bereiden we zelf ook de vrijwilligers inhoudelijk voor op hun reis.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.