Gegevens organisatie:

Naam: World Servants
Adres: Industrieweg 12c
PC Plaats: 8471 AD Wolvega
T: 0561-614857
W: www.worldservants.nl

Over deze organisatie

World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met onze werkvakanties willen we namelijk bereiken dat:

 • Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen we de mensen zich verder te ontwikkelen;
 • Mensen uit Nederland enthousiast worden om te dienen door vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen.

1. Profilering

Wij streven ernaar om met onze uitingsvormen een gelijkwaardig, eerlijk en ethisch verantwoord beeld te schetsen van de verhouding tussen westerse vrijwilligers en de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Hierbij staat de gelijkwaardige relatie tussen de vrijwilligers en lokale bevolking centraal.

Toelichting van de organisatie: Gelijkwaardigheid en dienstbaarheid zijn de twee kernbegrippen uit onze strategie en missie.

 

2. Doel en Missie

Wij besteden ruim aandacht aan het formuleren van de missie en visie van onze organisatie als grondslag voor het internationaal vrijwilligerswerk dat we aanbieden. Bovendien staat onze organisatie achter de richtlijnen van de Vereniging Volunteer Correct.

Toelichting van de organisatie:

We onderschrijven de richtlijnen van VVC. Deze komen overeen met onze missie & visie: www.worldservants.nl/missie-visie-waarden

3. Werken met kinderen in kinderhuizen

Onze organisatie biedt geen projecten/opdrachten aan vrijwilligers aan in een kinderhuis. De projecten/opdrachten, waarbij met kinderen wordt gewerkt, richten zich op kinderen die nog thuis wonen.

Toelichting van de organisatie:

4. Werken met kwetsbare groepen

Algemeen: alle activiteiten bij opdrachten/projecten die met kwetsbare groepen werken, zijn gericht op extra ondersteuning van de medewerkers (niet-vrijwilligers) die aan de organisatie aldaar verbonden zijn.

 • Kinderen: indien projecten/opdrachten worden aangeboden waarbij vrijwilligers werken met kinderen op kinderdagverblijven of scholen, geldt te allen tijde, dat de bijdrage die door vrijwilligers wordt aangeboden een toevoeging is op de staande organisatie en dat vrijwilligers nooit de taken van de lokale begeleiding/leerkrachten overnemen.
 • Gehandicapten:
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt wordt met lichamelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), dient sprake te zijn van aantoonbare deskundigheid (fysio- of ergotherapie) en mag er geen sprake zijn van een conflictsituatie als gevolg van de tijdelijke inzet van ondersteuning/therapie door de vrijwilliger.
  – Indien projecten/opdrachten worden aangeboden, waarbij gewerkt worden met verstandelijk gehandicapten (zowel thuis als in instellingen), gelden daarbij dezelfde regels als waarvan sprake is bij het werken met kwetsbare kinderen.
 • Dieren: bij projecten/opdrachten met dieren staat het welzijn van de dieren altijd voorop en niét de wensen van de vrijwilliger. De focus ligt op natuurbehoud en op bescherming van (wilde) dieren.

Toelichting van de organisatie: Onze projecten vinden plaats in georganiseerde, capabele gemeenschappen en niet met kwetsbare groepen. Waar we een kinderprogramma uitvoeren, doen we dat in aanvulling op het schoolprogramma, in samenwerking met de lokale gemeenschap, in aanvulling op het programma van de lokale partnerorganisatie en we voeren geen programma’s uit waarvoor specifieke kennis vereist is. Onze inzet vervangt/verdringt nooit de inzet van lokaal personeel.

Zie www.worldservants.nl/veelgestelde_vragen/wat_is_het_standpunt_van_world_servants_ten_opzichte_van_het_werken_met en www.worldservants.nl/veelgestelde_vragen/doen_de_deelnemers_werk_dat_anders_door_locals_uitgevoerd_zou_worden

 

5. Voorwaarden

Wij zijn expliciet over de voorwaarden die gelden voor vrijwilligers die aan onze opdrachten/projecten meedoen:

 • Wij informeren de vrijwilligers vooraf over hun rollen/taken en gaan daarbij in op wat wel kan/mag en wat niet. Voorbeeld: vrijwilligers geven geen zelfstandig les aan een klas als ze zelf geen onderwijsachtergrond hebben. Het is echter wel mogelijk om sport- en spelactiviteiten te doen met groepen kinderen als je geen onderwijsachtergrond hebt.
 • Indien meeleven, uitwisseling en ervaringen opdoen de feitelijke doelstellingen zijn van onze opdrachten en projecten, dan is een specifieke opleiding of ervaring niet voorwaardelijk. Wij beschrijven dit in relatie tot de specifieke opdrachten en projecten.
 • Er is bij onze opdrachten/projecten geen sprake van taken en verantwoordelijkheden, waarvoor de vrijwilliger geen kwalificatie heeft en wij evalueren de praktijk samen met de vrijwilliger zelf.

Toelichting van de organisatie: Vrijwilligers nemen op project nooit een rol aan die ze thuis ook niet hebben. Alle werkzaamheden van een vrijwilliger zijn ondersteunend aan het programma van de lokale organisatie. Het belangrijkste doel van alle onderdelen van een project is het creëren van interactie tussen de vrijwilligers en de gemeenschap. Daaruit ontstaan allerlei spin off-effecten.

Werkwijze: www.worldservants.nl/vrijwilligerswerk-in-ontwikkelingslanden

Info per project: www.worldservants.nl/vrijwilligerswerk-in-ontwikkelingslanden

6. Contact

Je kunt direct met onze organisatie contact opnemen, via telefoon of email.

Toelichting van de organisatie: zie www.worldservants.nl/contact. Als er reizen onderweg zijn zijn we zelfs 24/7 bereikbaar.

7. Referentie

Wij stellen geïnteresseerde potentiële vrijwilligers in staat om in contact te komen met oud-vrijwilligers om zo informatie in te winnen over de opdracht of het project, waarin zij geïnteresseerd zijn.

Toelichting van de organisatie: Bij nieuwe lokale groepen verzorgen we standaard een presentatie, die wordt verzorgd door oud-deelnemers. Bovendien kennen veel nieuwe deelnemers voormalige deelnemers uit hun netwerk, familie, dorp of kerk. Waar gewenst koppelen we oude en nieuwe deelnemers rechtstreeks aan elkaar.

8. Grondslag

Wij informeren op onze website op betekenisvolle wijze over onze organisatiebasis (rechtsvorm, financieel-economische grondslag).

Toelichting van de organisatie: zie www.worldservants.nl/world-servants.

9. Organisatietransparantie

Wij maken onze organisatie naar buiten toe transparant door op onze website uitgebreid in te gaan op hoe onze organisatie er uit ziet (organogram) en wij presenteren onszelf op onze ‘Over ons’-pagina.
Voor verenigingen en stichtingen: Wij publiceren onze jaarverslagen op onze website.
Als lid van Vereniging Volunteer Correct ondersteunen en implementeren wij de VVC-kwaliteitsrichtlijn en dragen deze actief uit.

Toelichting van de organisatie: Medewerkers/organisatie: www.worldservants.nl/medewerkers
Jaarverslag: www.worldservants.nl/jaarverslag

10. Prijzen en specificatie

Wij informeren onze potentiële deelnemers uitgebreid over de kosten/prijzen van ons aanbod van vrijwilligerswerk. Uit deze kostenbeschrijving is goed af te leiden, welk product en welke service tegen deze kosten wordt aangeboden. Wij zijn duidelijk over wat wel en wat niet is ingegrepen bij de informatie over de kosten.
Indien er sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van het vooraf specifiek maken van de kosten (maatwerk), informeren wij hierover in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen, dat vrijwilligers met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Indien bepaalde kosten niet zijn inbegrepen bij de door onze organisatie in rekening te brengen kosten (bijvoorbeeld ontbijt, lunch, vervoer, overnachting), dan wordt een reële indicatie gegeven van deze bijkomende kosten.

Toelichting van de organisatie: alles hierover staat beschreven op www.worldservants.nl/financien. Bij iedere presentatie bespreken we dit ook mondeling.

11. Doel kosten

Wij zijn transparant over de kostentoedeling en maken duidelijk wat de dekkingskosten voor de lokale partners zijn.

Toelichting van de organisatie: zie www.worldservants.nl/financien. Per project verantwoorden we de kosten in ons jaarverslag.

12. Partnerprojecten

Wij maken vrijwilligers vooraf duidelijk, dat we samenwerken met lokale partnerorganisaties en tonen hierover inhoudelijke informatie. Indien een vrijwilligers bij ons een vrijwilligersreis boekt, maken we transparant met welke partnerorganisatie bij zijn of haar project wordt samengewerkt.

Toelichting van de organisatie: we zien onze lokale partnerorganisaties als collega’s en zijn trots dat we met hen samenwerken. Op ieder project (www.worldservants.nl/projecten) staat uitgebreid beschreven wie onze lokale partnerorganisatie is, wat hun missie is en wie de lokale coördinator is.

13. Taken

Wij benoemen bij onze opdrachten en projecten de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Wij hebben vooraf direct en persoonlijk contact met onze vrijwilligers, waarbij specifieke wensen en mogelijkheden besproken worden, zodat we optimaal invulling kunnen geven aan verwachtingenmanagement.

Toelichting van de organisatie: We beschrijven per project op de site hoe de vrijwilliger bijdraagt aan lokale doelstellingen. Tijdens het Voorbereidingsweekend wordt dit door de leiders van de reis ook uitgebreid toegelicht. Deelnemers formuleren voorafgaand aan het project hun persoonlijke doelen, waar de leiders hen vervolgens op coachen en/of proberen die doelen te faciliteren.

14. Resultaten

We zetten ons in voor het aangaan van duurzame en langdurige relaties met partners en projecten in de landen van de bestemming(en) van ons vrijwilligerswerk. We dragen zorg voor een eerlijke oriëntatie op de impact van de inzet van onze vrijwilligers, nuanceren de klemtoon op concrete maatschappelijke resultaten en geven inzicht in de ontwikkelingen bij onze partners en projecten, al dan niet in relatie tot de gepleegde inzet van onze vrijwilligers.

Toelichting van de organisatie: we streven ernaar om met al onze lokale partnerorganisaties langdurig en structureel samen te werken. De impact van onze projecten beschrijven we op www.worldservants.nl/impact.

15. Intake en selectie

We besteden zorgvuldige aandacht aan de intake van onze vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen op basis van de informatie van en communicatie met ons vooraf op degelijke wijze een optimale keuze maken en wij als organisatie dragen zorg voor voldoende inzicht in de van belang zijnde eigenschappen en kwalificaties van onze vrijwilligers.
Naast deze intake voorafgaand aan vertrek, vindt ook op de plaats van bestemming een praktijkintake plaats.

Toelichting van de organisatie: deelnemers oriënteren zich voor aanmelding op de projecten via www.worldservants.nl/projecten. Na aanmelding vullen ze een vragenlijst in, die we screenen. Door hun leiders worden ze op het Voorbereidingsweekend verder gebrieft. Ter plaatse maken ze eerst kennis met het werk van de lokale partner en de gemeenschap voor ze aan de slag gaan.

16. Voorbereiding vooraf

We dragen zorg voor een degelijke voorbereiding/training van/voor onze vrijwilligers voorafgaand aan hun vertrek naar het land van bestemming en communiceren vooraf over inhoud en organisatie van deze voorbereiding/training. Deze voorbereiding betreft zowel de culturele aspecten als specifieke aspecten die van toepassing zijn op het project of de opdracht.

Toelichting van de organisatie: deelnemers worden voorbereid op het Voorbereidingsweekend (www.worldservants.nl/vbw). Leiders worden daarnaast nog getraind op het Leidersweekend (www.worldservants.nl/lw) en volgen daarnaast specifieke trainingen, ook op het gebied van veiligheid (verzorgd door CSD). Al met al volgen deelnemers vier dagdelen training voor vertrek, leiders gemiddeld elf.

17. Begeleiding en contact

Wij onderhouden actief contact met onze vrijwilligers en onze partnerorganisatie in het buitenland over de voortgang en andere relevante zaken.

Toelichting van de organisatie: tijdens het project is er 24/7 een lijntje tussen Nederland en de groepen die op reis zijn/de lokale coördinator.

18. Evaluatie

Wij besteden uitgebreid, actief en persoonlijk aandacht aan de evaluatie van het vrijwilligersproject en de ervaring van de vrijwilliger achteraf. Hierbij zijn zowel het perspectief van de inzet en ervaring van de vrijwilliger zelf als het perspectief op de kwaliteit van de opdracht of het project van belang.
Wij gebruiken de evaluaties voor de verbetering van onze opdrachten en projecten en onze relaties met onze partners.

Toelichting van de organisatie: na het project volgen deelnemers een evaluatieformulier in. Leiders doen een uitgebreide evaluatie: eerst schriftelijk, daarna ook mondeling per team, rol en land. We hebben doorlopend en per project contact met de lokale partner om projecten bij te sturen en te organiseren.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.